Reinholdt W. Jorck

og Hustrus Fond


Fonden er kongelig stadfæstet 16. december 1938 og oprettet af overretssagfører Knud Jorck efter faderens testamente 4. april 1936, og er oprettet til minde om stifterens forældre, grosserer Reinholdt W. Jorck og Hustru Vilhelmine, f. Bøy.


Fondens hovedformål


Fondens hovedformål er at yde støtte til uddannelse og dygtiggørelse af uformuende, yngre mennesker inden for de fag, der efter bestyrelsens skøn til enhver tid har eller forventes at ville få samfundsgavnlig betydning, navnlig af unge, der har gennemgået eller er i gang med uddannelse inden for det merkantile eller tekniske område, og unge, der har opnået en bacheloruddannelse (BA) eller en kandidatgrad inden for det juridiske, samfundsvidenskabelige eller medicinske område, således at den førstnævnte gruppe særlig haves for øje.


Uddeling kan undtagelsesvis også ske til institutioner eller en flerhed af personer til løsning inden for de angivne fag af opgaver, der både er af almen samfundsgavnlig karakter, og som skønnes at have særlig stor betydning.


Indtil 10 % af fondens årlige indtægter kan anvendes til uddeling af en eller flere priser til navnlig yngre forskere, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats inden for merkantil, teknisk, samfundsvidenskabelig eller medicinsk forskning.


Fonden uddeler årligt 8 til 14 mill. kr. 

Fondens egenkapital er på knap ½ milliard kr.