Nyheder

December 2022

Jorcks Fond uddeler store forskningspriser

 

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond har den 7. december 2022 uddelt forskningspriser ved den traditionsrige uddeling i Højesteret.


I 2022 har fonden uddelt lige under otte millioner kroner.


Reinholt W. Jorck og Hustrus Fond støtter hvert år forskning og uddannelse med betragtelige beløb.

Ved det traditionsrige forskningsprisarrangement overrakte forhenværende højesteretspræsident og formand for fonden, Thomas Rørdam, tre gange 450.000 kr. til dygtige yngre forskere:


Lektor Daniela C. A. Pigosso, bæredygtigt design. DTU Construct.


Der er et stort globalt fokus på bæredygtige løsninger (f.eks. energieffektive produkter, økologisk landbrug, grøn mobilitet), men den store udfordring er, at de såkaldte 'rebound-effekter' underminer ca. 40% af potentielle bæredygtighedsgevinster. Danielas forskningsmål er at muliggøre udvikling af bæredygtige løsninger, der er modstandsdygtige over for forekomsten af rebound-effekter på tværs af fire samfundsaktiviteter, der tegner sig for 75% af verdenens samlede CO2-emissioner.

Professor Ebbe Bødtkjer, syre-base forhold i bryst-kræft-væv. Institut for Biomedicin, AU.


Professor Ebbe Bødtkjer studerer proteiner, der regulerer den lokale surhedsgrad eller sætter celler i stand til at registrere ændringer i omgivelsernes kemiske sammensætning. Han fokuserer på hjerte-karlidelser og kræft, hvor sure affaldsstoffer fra stofskiftet ophobes i de sygdomsramte væv. Ebbe Bødtkjer har vist, at interventioner rettet mod transportører og sensorer for syrer og baser kan ændre sygdomsudviklingen – og grundet de abnorme syre-base-forhold i det syge væv kan effekterne opnås uden nævneværdige bivirkninger. Ebbe Bødtkjer søger med sin igangværende forskning at udvikle nye lægemiddelkandidater og forbedre anvendelsen af eksisterende lægemidler, der påvirker syre-base-forholdene eller cellernes tilpasningsevne, så behandlingsmulighederne forbedres.

Professor Andreas Bloch Ehlers, formue- og erstatningsret. Det Juridiske Fakultet, KU.


Professor, dr.jur. Andreas Ehlers forsker i grundlæggende erstatningsretlige problemstillinger, herunder årsagssammenhæng, hvilket han i sin tid skrev doktordisputats om (2017). I sin forskning arbejder Andreas tværvidenskabeligt med både jura, filosofi og medicin. Andreas har bl.a. brugt sin forskning i årsagssammenhængsbetingelsen til at dokumentere væsentlige fejl i arbejdsskademyndighedernes afgørelser om afvisning af erstatning til soldater, der har pådraget sig PTSD, men de har været udsendt i krig. Endvidere har Andreas’ forskning stor praktisk gennemslagskraft, idet den anvendes af både advokater og domstole. Andreas vil bruge midlerne fra Jorcks Forskningspris til et nyt større forskningsprojekt om ”Det privatretlige ansvars genealogi”, hvor de bærende tanker i det erstatningsretlige ansvar belyses i juridisk, historisk og filosofisk kontekst.

Priserne er givet som en anerkendelse af hidtidige resultater samt som inspiration til fortsættelse af prismodtagernes forskning og undervisning. Beløbene skal, efter de respektive prismodtageres anvisning, anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med igangværende og fremtidig forskning, herunder videreuddannelse i forskningsmæssigt øjemed inden for de respektive prismodtageres fagområder.Billede fra Højesteret - taget i forbindelse med uddeling af forskningspriser 2022.


Fra venstre ses Thomas Rørdam, Formand for fonden, Daniela Pigosso, Ebbe Briggs Bødtkjer og Andreas Bloch Ehlers.

Rejselegater og projekter


Derudover har fonden bevilget 6.7 mio. kr. til rejselegater til unge studerende, der rejser ud i verden og kommer dygtigere hjem – til glæde for det danske samfund og erhvervsliv og 500.000 kr. til samfundsgavnlige projekter.

I år har fonden bl.a. tilgodeset studerendes deltagelse i Case Competition, og Moot Court, der giver de studerende en unik mulighed for at bruge og udvikle deres kompetencer på ”virkelige udfordringer” samt opbygge et netværk, de kan få glæde af senere i deres karriere.

Derudover har fonden støttet Ingeniører uden grænser, læger uden grænser samt naturvidenskabsfestivallen.Billeder fra projekter som fonden tidligere har støttet. Til venstre ses billede fra GLOBE-udveksling og til højre ses billede fra forskningsår i Guinea Bissau.